Algemene voorwaarden

De regels

Algemene voorwaarden | Stichting 0341 Digital 

Artikel 1. Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Stichting 0341 Digital: de onderneming welke is gedefinieerd in artikel 2 van deze  algemene voorwaarden; 
 2. Bezoeker: de natuurlijke- of rechtspersoon en/of Sponsor die één of meerdere  Ticket(s) koopt en/of een Event bezoekt; 
 3. Sponsor(ing): de natuurlijke persoon of rechtspersoon die Stichting 0341 ondersteunt  door het verstrekken van financiële middelen en/of Diensten en/of goederen aan  Stichting 0341 Digital; 
 4. Goldsponsor(ing): de natuurlijke persoon of rechtspersoon die Stichting 0341  ondersteunt door het verstrekken van financiële middelen en/of Diensten en/of  goederen aan Stichting 0341 Digital en die door Stichting 0341 Digital is aangemerkt  als Goldsponsor; 
 5. Overeenkomst: elke afspraak tussen Stichting 0341 Digital en Bezoeker tot het  verlenen van Diensten en/of het leveren van goederen door Stichting 0341 Digital  aan Bezoeker; 
 6. Overeenkomst II: elke afspraak tussen 0341 Digital en Sponsor tot het verstrekken  van financiële middelen en/of Diensten en/of goederen vanuit Sponsor aan 0341  Digital zonder dat daar enige tegenprestatie door Stichting 0341 Digital jegens  Sponsor tegenover staat; 
 7. Partij(en): Bezoeker en/of Sponsor en Stichting 0341 Digital tezamen of ieder als  afzonderlijke contractspartij; 
 8. Schriftelijk: berichtgeving per e-mail of per post; 
 9. Derde(n): andere natuurlijke of rechtspersonen die geen onderdeel uitmaken van  deze Overeenkomst; 
 10. Diensten: alle diensten die 0341 Digital levert. Hieronder kan onder meer, maar niet  uitsluitend, worden verstaan het organiseren van evenementen. 
 11. Ticket: het door Bezoeker gekochte toegangsticket voor een Event. 12. Bestelling: de door de Bezoeker bestelde Tickets; 
 12. Event: het evenement georganiseerd door Stichting 0341 Digital waarvoor Bezoeker  Ticket(s) kan kopen om deze bij te wonen; 
 13. Organisator: de eigenaar van de locatie, niet zijnde Stichting 0341, waar het door  Stichting 0341 Digital georganiseerde Event plaatsvindt. 

Artikel 2. Identiteit van Stichting 0341 Digital 

Naam onderneming: Stichting 0341 Digital 

Straatnaam en nummer: Harderwijkerweg 141 

Postcode en vestigingsplaats: 3852 AB Ermelo 

Telefoonnummer: 06 29 05 54 61 

KvK nummer: 84987952

Artikel 3. Algemene bepalingen 

 1. Deze algemene voorwaarden inclusief bijlage (Bijlage I) zijn van toepassing op elk  aanbod en alle (rechts)handelingen van Stichting 0341 Digital en op elke tot stand  gekomen Overeenkomst tussen Stichting 0341 Digital en Bezoeker.  
 2. Indien de Overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige  lid en voordat de Overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene  voorwaarden langs elektronische weg aan de Bezoeker ter beschikking worden  gesteld op zodanige wijze dat deze door de Bezoeker op een eenvoudige manier kan  worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet  mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar  van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen  en dat zij op verzoek van de Bezoeker langs elektronische weg of op andere wijze  kosteloos zullen worden toegezonden. 
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders en Schriftelijk is overeengekomen, is de toepasselijkheid  van andere (algemene) voorwaarden uitgesloten. 
 4. Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien  deze uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen. 
 5. Indien Stichting 0341 Digital niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden  verlangt, dan betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of  dat Stichting 0341 Digital in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere  gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. 
 6. Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk  bezwarend karakter op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep  kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en  strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat  daarop wel een beroep kan worden gedaan. 
 7. Stichting 0341 Digital is gerechtigd om voor de uitvoering van de Overeenkomst  Derden in te schakelen. 
 8. De werking van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. 

Artikel 4. Aanvullende bepalingen voor Sponsoren 

 1. Deze aanvullende bepalingen voor Sponsoren zijn naast de algemene voorwaarden  inclusief bijlage (Bijlage I) van toepassing op elke Overeenkomst II tussen 0341 Digital  en Sponsor. 
 2. Kortingen en geoffreerde bedragen gelden niet automatisch voor toekomstige  Overeenkomsten. 
 3. Sponsoring door Sponsor heeft betrekking op 1 (één) Event. Dat 0341 Digital en  Sponsor Overeenkomst II sluiten voor het Sponsoren van het betreffende Event,  betekent niet automatisch dat Sponsor kan en/of mag verwachten dat toekomstige  en/of andere Events automatisch door Sponsor gesponsord worden; 
 4. Stichting 0341 Digital kan niet garanderen dat het overeengekomen bezoekersaantal  gehaald wordt. Indien het tussen 0341 Digital en Sponsor overeengekomen minimale  bezoekersaantal voor het Event niet daadwerkelijk gehaald wordt, mag Stichting  0341 Digital:
 5. volledig de door Sponsor verstrekte financiële middelen behouden. Sponsor  heeft in een dergelijk geval geen recht op teruggave van (een deel) van de  door Sponsor aan Stichting 0341 Digital verstrekte financiële middelen.  
 6. Het door Sponsor geschonken goed behouden. Sponsor heeft in een dergelijk  geval geen recht op teruggave van het door Sponsor aan Stichting 0341 Digital  verstrekte goed. 

Artikel 4.1 Aanvullende bepalingen voor Goldsponsoren

1. De aanvullende bepalingen van artikel 4 voor Sponsoren zijn voor Goldsponsoren  onverkort van toepassing.  

 1. Uitsluitend de Goldsponsor is toegestaan om de Bezoeker(s) éénmalig te benaderen  via e-mail. 
 2. Het is de Goldsponsor niet toegestaan om via een aan haar gelieerde  (dochter)onderneming en/of aan haar gelieerde entiteit de Bezoeker(s) te  benaderen. 
 3. In het geval dat een Goldsponsor handelt in strijd met deze bepaling, zal de  Goldsponsor een boete van 10.000,- EUR (zegge: tienduizend euro) verbeuren per  overtreding aan Stichting 0341 Digital.  
 4. De werking van artikel 6:92 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt expliciet  uitgesloten. 

Artikel 5. Het aanbod 

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden  geschiedt, dan wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het Event en de  aangeboden Tickets. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede  beoordeling van het aanbod door de Bezoeker mogelijk te maken. Kennelijke  vergissingen of kennelijke fouten omtrent bijvoorbeeld weergegeven bedragen  binden Stichting 0341 Digital niet. 
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Stichting 0341 Digital niet tot het  verrichten van een gedeelte van de Overeenkomst tegen een overeenkomstig deel  van het opgegeven bedrag. 

Artikel 6. De Overeenkomst 

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Bezoeker  van het aanbod en het voldoen aan de betaling en de daarbij gestelde voorwaarden. 2. Indien Bezoeker niet of niet tijdig de betaling voldoet, heeft Stichting 0341 Digital het  recht om toegang tot het Event te weigeren.  
 2. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of een Overeenkomst nietig  blijkt te zijn of vernietigd wordt, dan tast dit niet de geldigheid van de gehele  algemene voorwaarden of Overeenkomst aan. Partijen treden in overleg teneinde  een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling  overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige  c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 3. Stichting 0341 Digital behoudt zich het recht voor om, geen uitvoering te geven  aan een gesloten Overeenkomst of een Bestelling te weigeren zonder opgave van  redenen, bijvoorbeeld indien zij gerede twijfel of informatie heeft dat Bezoeker  niet aan zijn (financiële) verplichtingen zal (kunnen) voldoen. Indien Stichting 0341  Digital weigert zal zij Bezoeker binnen een redelijke termijn na het sluiten van de  Overeenkomst Schriftelijk van de weigering op de hoogte stellen. 
 4. Afgesproken (op)leveringstermijnen zijn altijd indicatieve termijnen. De termijnen  voor (op)levering zijn geen fatale termijnen. Overschrijding van een termijn geeft de  Bezoeker dus geen recht op schadevergoeding.  
 5. Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst of in aanvullende  voorwaarden, dienen de door de Bezoeker verschuldigde bedragen direct bij het  bestellen van het Ticket te worden voldaan.  
 6. Het is Bezoeker verboden om, zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van  Stichting 0341 Digital, Tickets aan Derde(n) met commerciële doeleinden te  verstrekken of beschikbaar te stellen tegen verhoogde prijzen (meer dan 20% van de  originele waarden) en/of in grote hoeveelheden. 

Artikel 7. Organisator 

 1. Stichting 0341 Digital is niet de eigenaar van de locatie waarop het Event plaatsvindt. 2. Organisator verzorgt op sommige Events de catering. In dat geval is artikel 12 lid 8  van deze algemene voorwaarden niet van toepassing en gelden voor dat specifieke  onderdeel van het Event de algemene voorwaarden van Organisator voor Bezoeker. 3. Organistor is volledig verantwoordelijk voor:
 2. Het ingeschakelde beveiligingspersoneel;
 3. De aanwezige EHBO-posten;
 4. Verplichte verzekeringen;
 5. De aanwezige EHBO-post aanwezig;. Beveiligingspersoneel is aanwezig ten behoeve van de Bezoekers.

Artikel 8. Uitsluiting herroepingsrecht 

 1. Het herroepingsrecht is op grond van artikel 6:230p (onderdeel e) van het  Burgerlijk Wetboek uitdrukkelijk uitgesloten op de verkoop van Tickets. 

Artikel 9. Annulering  

 1. Stichting 0341 Digital behoudt zich het recht voor het Event te annuleren. In dat  geval zal restitutie binnen 30 (dertig) dagen plaatsvinden, tenzij er sprake is van  overmacht aan de zijde van Stichting 0341 Digital.  

Artikel 10. Aansprakelijkheid  

In geval Bezoeker een Consument is: 

 1. De totale aansprakelijkheid van Stichting 0341 Digital is beperkt tot vergoeding van  schade tot maximaal het bedrag van het voor die Overeenkomst bedongen  honorarium (exclusief btw). 
 2. Niet beperkt is de aansprakelijkheid van Stichting 0341 Digital voor schade die het  gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Stichting 0341 Digital.

In geval Bezoeker handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf: 

 1. Stichting 0341 Digital is niet aansprakelijk voor indirecte en directe schade. Niet  uitgesloten is de aansprakelijkheid van Stichting 0341 Digital voor schade die het  gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Stichting 0341 Digital. 
 2. Indien Stichting 0341 Digital in een concreet geval toch aansprakelijk gesteld kan  worden, ongeacht hetgeen bepaald is in dit artikel, zal de totale aansprakelijkheid  van Stichting 0341 Digital beperkt zijn tot vergoeding van schade tot maximaal het  bedrag van het voor die overeenkomst bedongen honorarium (exclusief btw).  5. Onder directe schade wordt verstaan: 
 3. redelijke kosten die Bezoeker zou moeten maken om de prestatie van aan  de Overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt  echter niet vergoed indien de Overeenkomst door of op vordering van  Bezoeker wordt ontbonden; 
 4. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van  de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin  van deze algemene voorwaarden; 
 5. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor  zover Bezoeker aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van  schade in de zin van deze algemene voorwaarden. 
 6. Bezoeker vrijwaart Stichting 0341 Digital voor eventuele aanspraken van Derden,  die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden. 

Algemene bepalingen omtrent aansprakelijkheid: 

 1. Het betreden van het Event is op eigen risico. Stichting 0341 Digital is niet  aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of schade aan of van bezittingen.  8. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat  Bezoeker de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij  Stichting 0341 Digital meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Stichting  0341 Digital vervalt door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden na het  ontstaan van de vordering. 
 2. Het Evenement is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door hulppersonen als  bedoeld in art. 6:76 van het Burgerlijk Wetboek.  
 3. Stichting 0341 Digital is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Stichting 0341 Digital is uitgegaan van door Bezoeker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of indien Bezoeker deze gegevens te laat heeft  opgeleverd. 
 4. Stichting 0341 Digital is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor diefstal, fraude, (onrechtmatige) kopieën en/of verlies voor zover dit niet aan hem kan worden toegerekend. Bij verlies, diefstal of misbruik kan de Bezoeker geen aanspraak maken  op een vervangend Ticket.  

Artikel 11. Overmacht  

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek geldt dat  een tekortkoming van Stichting 0341 Digital in de nakoming van enige verplichting  jegens Bezoeker niet aan Stichting 0341 Digital kan worden toegerekend in geval van  een van de wil van Stichting 0341 Digital onafhankelijke omstandigheid, waardoor de 

nakoming van zijn verplichtingen jegens Bezoeker geheel of gedeeltelijk wordt  verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van  Stichting 0341 Digital kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede  gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere Derden, (stroom)storingen,  computervirussen, extreme weersomstandigheden, brand(gevaar), (dreigend)  oorlogsgevaar, pandemieën, epidemieën, quarantaines, ziekte (van artiesten),  arbeidsongeschiktheid (van artiesten), afzeggingen van artiesten stakingen,  maatregelen van overheidswege (waaronder begrepen maatregelen in het kader van  Covid-19 of andere uitbraken van (zeer) besmettelijke ziekten) en het defect gaan  van apparatuur en/of rijwielen en apparatuur waarmee de producten vervoerd dan  wel gemonteerd moeten worden. Stichting 0341 Digital heeft in dat geval het recht  het Event te ontruimen, verplaatsen (zowel data als locaties) of te annuleren, zonder  enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. 

 1. Indien zich een situatie als bedoeld in lid 1 van dit artikel voordoet als gevolg  waarvan Stichting 0341 Digital niet aan zijn verplichtingen jegens de Bezoeker kan  voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang Stichting 0341 Digital niet  aan zijn verplichtingen kan voldoen. Bij verplaatsing van het Event, worden de  Tickets omgezet naar Tickets voor het nieuw geplande Event.  
 2. Indien de overmachtsituatie 30 (dertig) kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide  Partijen het recht de Overeenkomst Schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.  Stichting 0341 Digital is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade,  ook niet als Stichting 0341 Digital als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel  geniet. 

Artikel 12. Het Event

1. Het Ticket/de Tickets zullen worden verzonden naar het door Bezoeker bekend  gemaakte e-mailadres. Bezoeker is zelf verantwoordelijk voor het invullen van het  juiste e-mailadres. Indien door toedoen van Bezoeker het Ticket/de Tickets worden  verzonden naar een onjuist e-mailadres komt dit voor rekening en risico van  Bezoeker. Stichting 0341 Digital is in die gevallen niet gehouden tot vergoeding van  enige schade of restitutie van het aankoopbedrag van het Ticket/de Tickets.  

 1. Toegang tot het Event is alleen mogelijk op vertoon van een geldig en niet eerder  gescand Ticket. Bezoeker dient er zelf zorg voor te dragen dat het Ticket goed  leesbaar wordt aangeboden bij de ingang van het Event. Stichting 0341 Digital  

aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid hieromtrent en behoudt zich ten alle tijde  het recht voor om bij verzuim hiervan, de Bezoeker de toegang tot het Event te  weigeren.  

 1. Bezoeker kan om legitimatie worden gevraagd. Bezoeker is verplicht een  legitimatiebewijs bij zich te hebben. Indien Bezoeker niet voldoet aan deze eis, is  Stichting 0341 Digital gerechtigd Bezoeker de toegang tot het Event te weigeren. 
 2. Indien toegang tot het Event wordt geweigerd, bijvoorbeeld omdat een sterk  vermoeden aanwezig is dat Bezoeker onder invloed is van verdovende middelen,  heeft Bezoeker geen recht op restitutie of vergoeding van enige schade.  
 3. Indien Bezoeker in strijd handelt met een van de voorwaarden zoals opgenomen in  onderhavige algemene voorwaarden heeft Stichting 0341 Digital het recht het Ticket  ongeldig te maken of de Bezoeker het recht tot het Event te ontzeggen, zonder het  recht op restitutie of vergoeding van enige schade. 
 4. Stichting 0341 Digital streeft ernaar dat het programma van het Event zoveel  mogelijk volgens het aangekondigde schema zal worden uitgevoerd. Het kan echter  voorkomen dat dit niet het geval is. Stichting 0341 Digital is niet aansprakelijk voor  afwijkingen van het programma, waaronder uitdrukkelijk mede begrepen de duur  van het programma of aangekondigde personen. 
 5. Consumptiemunten welke Bezoeker heeft gekocht op het Event zijn alleen geldig  gedurende het Event. De consumptiemunten kunnen niet worden ingewisseld voor  contanten of op een andere manier worden geretourneerd.  

Artikel 13. Privacy & Veiligheid 

 1. Tijdens het Event zullen er verschillende partijen gebruik maken van film- en fotoregistratie. Door het Event te betreden geven de Bezoekers automatisch toestemming voor registratie en gebruik van de media door Stichting 0341 Digital en  haar mediapartners en accepteren de bezoekers de voorwaarden.  
 2. Het is Bezoekers niet toegestaan om een digitale camera mee te nemen en beelden/en of opnamen van het Event te maken. Stichting 0341 Digital is niet aansprakelijkheid voor enige schade, het kwijtraken, diefstal of verlies van dergelijke  apparaten.  
 3. Bezoeker dient zich te houden aan het reglement (Bijlage I). Indien Bezoeker zich niet aan het reglement houdt, heeft Stichting 0341 Digital het recht Bezoeker van het Event te verwijderen of toegang tot het Event te weigeren, zonder dat Stichting  0341 Digital daartoe schadeplichtig is en dat er recht op restitutie. Deze bijlage kan  te allen tijde kosteloos bij Stichting 0341 Digital worden opgevraagd.  

Artikel 14. Klachten 

 1. Bezoeker kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen 96 (zesennegentig) uur na afloop van het Event bij Stichting 0341 Digital  terzake heeft geprotesteerd.
 2. De Bezoeker dient Stichting 0341 Digital in ieder geval 4 (vier) weken de tijd te geven  om een voorstel te doen om tot een oplossing te komen.  
 3. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan  Stichting 0341 Digital is gemeld, wordt het product geacht aan de Overeenkomst te  beantwoorden en conform de Overeenkomst te functioneren.  

Artikel 15. Toepasselijk recht 

 1. Op Overeenkomsten tussen Stichting 0341 Digital en/of Bezoeker en/of Sponsor, is  uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  
 2. Het Weens Koopverdrag is expliciet niet van toepassing op Overeenkomsten tussen  Stichting 0341 Digital en Bezoeker. 
 3. Geschillen tussen Partijen zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot  een oplossing worden gebracht. Alle geschillen tussen Bezoeker en/of Sponsor en  Stichting 0341 Digital zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in  het arrondissement waarin Stichting 0341 Digital gevestigd is.

Artikel 16. Wijziging of aanvulling 

 1. Stichting 0341 Digital is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te  wijzigen of aan te vullen. In dat geval zal Stichting 0341 Digital Bezoeker en/of  Sponsor tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen of aanvullingen.  
 2. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde of aangevulde  voorwaarden zullen minimaal 30 (dertig) dagen zitten. 
 3. Indien de wijziging Stichting 0341 Digital de bevoegdheid geeft een prestatie te  verschaffen die wezenlijk van de toegezegde prestatie afwijkt, heeft Consument het  recht de gewijzigde voorwaarden te weigeren dan wel de Overeenkomst te  ontbinden. 

Bijlage I – Reglement 

 1. Het is Bezoekers niet toegestaan eigen eten en/of drinken mee te nemen naar het Event.
 2. Het is Bezoekers verboden glaswerk, drank en bekers mee te nemen naar het Event.
 3. Bezoekers zijn verplicht het Ticket te kunnen tonen op het moment dat zij het Event betreden.
 4. Geweld, belediging en intimiderend gedrag wordt niet getolereerd, net als discriminatie, seksuele intimidatie of het dragen van provocerende kleding. 5. Het stelen of vernielen van eigendommen van Stichting 0341 Digital of  Derde(n) is ten strengste verboden. Schade als gevolg hiervan kan in rekening  worden gebracht bij de betreffende Bezoeker(s).  
 5. Handel drijven in waren van welke strekking ook, zonder Schriftelijke toestemming van Stichting 0341 Digital, is niet toegestaan.
 6. Bezoeker dient zich te houden aan dit reglement (Bijlage I). Indien Bezoeker zich niet aan het reglement houdt, heeft Stichting 0341 Digital het recht Bezoeker van het Event te verwijderen, zonder dat Stichting 0341 Digital  daarmee schadeplichtig is of anderszins verplicht is tot restitutie van de  Ticketprijs.  
 7. Brand- en nooduitgangen moeten vrij blijven en mogen niet versperd worden. Indien dit wel het geval is, is de Organisator vrij het materiaal te verplaatsen vanwege veiligheidsredenen.  
 8. Flyers en/of posters plakken van andere evenementen, zonder toestemming van Stichting 0341 Digital, is niet toegestaan.