Onze visie op privacy 

Stichting 0341 Digital 

Het beschermen van de persoonsgegevens die wij verwerken is voor ons van groot belang.  Wij verwerken persoonsgegevens van onze klanten, potentiële klanten met wie wij contact  hebben gelegd of willen leggen, ontvangers van eventuele nieuwsbrieven en van alle andere  personen die contact met ons opnemen. 

Bij de verwerking van persoonsgegevens in Nederland zijn wij per 25 mei 2018 gebonden  aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacyreglement leggen wij uit  hoe wij jouw privacy beschermen en hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Heb je  vragen over dit privacyreglement of over de door ons over jou verzamelde gegevens? Dan  lees je in dit privacyreglement hoe je daarover contact met ons kunt opnemen. 

Wie verwerkt jouw persoonsgegevens? 

Dit privacyreglement gaat over het verwerken van persoonsgegevens door Stichting 0341  Digital als verwerkingsverantwoordelijke. Onze stichting is gevestigd in Ermelo aan de  Harderwijkerweg 141. Telefonisch kun je ons tijdens kantooruren bereiken op 06 29 05 54 61  of per e-mail via info@0341digital.nl. 

Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over jou of gegevens die met jou in verband  kunnen worden gebracht. Alles wat met jouw persoonsgegevens kan worden gedaan,  bijvoorbeeld het verzamelen, opslaan, gebruiken, doorgeven of verwijderen van jouw  gegevens, noemt men het ‘verwerken’ van persoonsgegevens. Wij verwerken  persoonsgegevens die jij zelf aan ons hebt verstrekt door bijvoorbeeld het bestellen van een  ticket op onze website. Dit zijn dikwijls contactgegevens en andere persoonsgegevens zoals  jouw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam,  geboortedatum en overige informatie die noodzakelijk is met het oog op onze  dienstverlening. Tot de persoonsgegevens die wij (mogelijk) verwerken kunnen ook  persoonsgegevens horen wij uit andere bronnen verkrijgen, zoals persoonsgegevens uit het  Handelsregister van de Kamer van Koophandel, het Kadaster en andere persoonsgegevens  die beschikbaar zijn op openbare (zakelijke) websites. Ook van wederpartijen kunnen wij  persoonsgegevens van jou ontvangen. 

Voor welke doeleinden en op welke grond verwerken wij jouw persoonsgegevens? Om onze werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren, hebben wij jouw persoonsgegevens  nodig en moeten wij deze ook verwerken. Wij verwerken jouw persoonsgegevens indien dit  noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst waarin jij ons opdracht hebt  gegeven of bij het aanmaken van een account op onze website. Daarnaast worden jouw  contactgegevens in ons klantsysteem gezet en kunnen deze – indien je ons daar  toestemming voor hebt gegeven – worden gebruikt voor het verzenden van bijvoorbeeld  nieuwsbrieven. Bovendien wordt jouw e-mailadres gedeeld met de Goldsponsoren indien je  hier uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven tijdens het aanmaken van een account op  onze website. Met deze toestemming geef je de Goldsponsoren de mogelijkheid om jou  eenmalig een e-mail te versturen. Afhankelijk van de aard van jouw zaak, kunnen ook andere  persoonsgegevens dan jouw contactgegevens noodzakelijk zijn. Wij kunnen jouw 

persoonsgegevens ook verwerken als wij een gerechtvaardigd belang hebben en geen  onevenredige inbreuk maak op jouw privacy. 

Hoe gaan wij met jouw persoonsgegevens om? 

Wij hebben maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen en om misbruik  te voorkomen. Wij zorgen er bijvoorbeeld voor dat het systeem waarin wij jouw  persoonsgegevens opslaan beveiligd is.  

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens? 

Wie zien er zeer nauwkeurig op toe dat al jouw gegevens zorgvuldig bewaard en beschermd  worden. Wij hanteren een bewaarbeleid waarin is vastgelegd hoe lang wij persoonsgegevens  bewaren. Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor  zij zijn verwerkt. Wij houden ons aan de wettelijke bewaartermijnen. Dossiers van klanten  met daarin persoonsgegevens bewaren wij tot maximaal 10 jaar nadat de opdracht is  geëindigd, tenzij er redenen zijn om dit dossier langer te bewaren. 

Delen wij jouw persoonsgegevens met derden? 

In principe delen wij jouw persoonsgegevens niet met derden. Soms kan het echter nodig  zijn om jouw persoonsgegevens wel met derden te delen. Bijvoorbeeld wanneer je  uitdrukkelijk de toestemming hebt gegeven dat wij jouw e-mailadres mogen delen met  Goldsponsoren. Het kan daarnaast bijvoorbeeld ook noodzakelijk zijn jouw  persoonsgegevens met gerechtelijke instanties of met een wederpartij te delen. Daarnaast  kan het noodzakelijk zijn jouw persoonsgegevens te delen om een overeenkomst of  notariële akte te sluiten. Gegevens kunnen ook worden gedeeld met door ons ingeschakelde  opdrachtnemers, zoals een deurwaarder. Verder kunnen er wettelijke verplichtingen zijn op  grond waarvan wij jouw persoonsgegevens aan derden moet doorgeven. Indien een  rechterlijke uitspraak ons verplicht tot het verstrekken van persoonsgegevens aan derden,  zullen wij daaraan moeten voldoen. Jouw persoonsgegevens worden niet met derden  gedeeld voor commerciële doeleinden. 

Jouw persoonsgegevens bekijken of aanpassen? 

Wil je weten welke persoonsgegevens wij over jou hebben vastgelegd? Je kunt bij ons een  overzicht opvragen van de persoonsgegevens die over jou zijn of worden verwerkt. Vind je  dat jouw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt of vind je het niet nodig dat  bepaalde persoonsgegevens zijn verwerkt, dan kun je een verzoek tot wijziging, aanvulling of  

verwijdering indienen bij ons. Voorts heb je het recht om bezwaar tegen de verwerking van  jouw persoonsgegevens te maken en heb je het recht op gegevensoverdracht. Daarnaast  heb je het recht om een verleende toestemming voor het verwerken van jouw  persoonsgegevens in te trekken. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het ontvangen van onze  nieuwsbrief. 

Indien je ons een dergelijk verzoek stuurt, zullen wij jou zo spoedig mogelijk, maar in elk  geval binnen 4 weken na ontvangst van jouw verzoek informatie verstrekken over de acties  die wij hebben ondernomen. 

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting 0341 

Digital kun je een e-mail sturen naar info@0341digital.nl of jouw schriftelijke verzoeken  richten aan: 

Stichting 0341 Digital 

Inzageverzoek persoonsgegevens 

Harderwijkerweg 141 

3852 AB Ermelo 

Klachten toezichthouder 

De Autoriteit Persoonsgegevens controleert of ondernemingen de Algemene verordening  gegevensbescherming naleven. Indien je meent dat wij ons niet aan de geldende  privacywetgeving houden, kun je contact met ons opnemen. Wij helpen jou graag met het  vinden van een oplossing. Daarnaast heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de  Autoriteit Persoonsgegevens. 

Over dit privacyreglement 

De regelgeving op het gebied van privacyrecht verandert regelmatig. Ons privacy beleid is  nooit helemaal klaar. Wij houden ons beleid up to date. Wij kunnen dit privacyreglement  daarom van tijd tot tijd wijzigen. Als deze wijzigingen ook voor jou van belang zijn, dan  attenderen wij jou daarop of maken wij de wijzigingen op een opvallende manier aan je  kenbaar. De meest actuele versie van ons privacyreglement kun je ook steeds terugvinden  op onze website. Dit privacy reglement is laatstelijk gewijzigd op 21 juni 2022.